Language switcher

Click on selected flag to change the language.

wsparciefinansowe

 

P.P. D.K. LAMIN Spółka Jawna uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-010/12 pn. „Wdrożenie produkcji laminatów wielowarstwowych do termoformowania w spółce D.K. LAMIN” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-010/12-00 z dnia 16.10.2012r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie,
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Celem ogólnym projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej firmy oraz zdobycie pozycji lidera wśród producentów laminatów wielowarstwowych do termoformowania w skali regionu i kraju.